CARE

CAREs målsætning er at sikre varige forbedringer af levevilkårene for landbefolkningen i udviklingslandene.

 

Læs mere om CARE eller vælg et projekt nedenfor

Bæredygtig produktion i Uganda

Fødevaresikkerhed i Niger

Landbrugsfamilier i Nordthailand

CARE Danmark

CAREs målsætning er at sikre varige forbedringer af levevilkårene for landbefolkningen i udviklingslandene.  

 

Det begyndte med...

CARE blev oprettet som en privat u-landsorganisation i Danmark i 1987. Lige fra starten var det med fokus på mennesker og miljø. CARE oprettede projekter inden for bæredygtigt landbrug og forvaltning af naturressourcer i den tredje verden. I en række lande i Afrika, Asien og Sydamerika bor langt de fleste mennesker på landet. De er totalt afhængige af at kunne udnytte naturens ressourcer på en bæredygtig måde. Kun derved kan de skabe en fødevaresikkerhed, som de selv og kommende generationer kan leve af.

 

CARE Danmark er medlem af CARE International - et internationalt netværk af CARE organisationer. CARE International gennemfører projekter i over 60 af verdens lande. Projekterne tager altid udgangspunkt i de behov, den viden og de erfaringer, der findes lokalt. Planlægning og gennemførelse af projekterne sker i tæt samarbejde med lokalbefolkning, organisationer og myndigheder. Målet er at sikre lokalt ejerskab til den udvikling, der skabes. Det er altafgørende for at udviklingen kan fortsætte, efter at CARE har trukket sig ud.

 

Det tror vi på...

CAREs mission er at fremme bæredygtig udvikling i udviklingslandene. Vores projekter skal forbedre og stabilisere fødevaresikkerheden. Og de skal mindske sårbarheden overfor ydre påvirkninger, såsom tørkeperioder. Projekterne skal forbedre produktionsmetoderne og fremme nye metoder. Der skal anvendes produktive og bæredygtige landbrugs- og skovbrugsmetoder. Lokalbefolkningen skal have indflydelse på både udformning, gennemførelse og evaluering af projekterne.

 

Projekterne er langsigtede, og ofte ser vi først resultaterne af vores indsats efter 6-7 år. Varigheden af et projekt er oftest 10-12 år. I hvert projekt arbejdes intensivt med mellem 1.000 og 10.000 husstande. Der lægges især vægt på at involvere kvinderne i beslutningsprocesserne.


Hjælp os

Hjælp os med at fremme bæredygtig udvikling for mennesker og miljø i nogle af verdens fattigste områder. Vælg et projekt her på siden og følg det.

 

CARE Danmark
Nørrebrogade 68B
Tlf: 3536 8858
Fax: 3536 8878
E-mail: care@care.dk

 

TopAf Care, 01-04-2002:

Bæredygtig produktion i Uganda

Kigezi højlandet i sydvest Uganda er et af de tættest befolket områder i ØstAfrika. Befolkningen søger at sikre deres eksistensgrundlag gennem små-bondebrug. CARE arbejder for at styrke husstandenes produktion af fødevarer. Vi hjælper dem med at afprøve og tilpasse nye og bæredygtige dyrkningsmetoder. 
 

Derfor hjælper vi...

Mange steder i Uganda er jorden udpint. Dette skyldes en kombination af jorderosion og intens dyrkning. Den intense dyrkning skyldes befolkningsvæksten og indbyggernes indskrænkede adgang til de eksisterende naturressourcer. Da store skovarealer blev lavet om til fredede nationalparker, fik lokalbefolkningen frataget en væsentlig del af deres eksistensgrundlag. Tidligere kom områdets hovedindtægter fra salg af honning, brænde, medicinske urter, kurve, og tømmer. I dag er de fleste mennesker totalt afhængige af deres små landbrug. Ofte slår høsten fejl, og mangel på mad er et årligt tilbagevendende problem. Ikke mindst i Rubaya i det sydvestlige Kabale distrikt, hvor dette projekt netop er startet op. Helbredstilstanden og uddannelsesniveauet i området er meget lav. Befolkningen mangler land, og kvinderne er marginaliserede. 


I de seneste år er der udviklet nye metoder til at øge produktiviteten og beskytte jorden i området. CARE vil arbejde for at skabe kendskab til forskningsinstitutionerne bag de nye teknologier. Landarbejderne skal have mulighed for at udnytte metoderne. Kendskab til dem er en forudsætning for at kunne bede om teknisk og økonomisk støtte fra fx regeringen.


Sådan arbejder vi...

Målet med dette projekt er at forbedre fødevaresikkerheden for 4000 ressourcesvage landbrugsfamilier i Rubaya. Dette skal ske gennem forbedring af fødevareproduktionen. Bøndernes kapacitet til at få del i og indarbejde nye teknologier er altafgørende. Derfor vil CARE bane vejen for et samarbejde med nationale, regionale og internationale analyseinstitutter. Samarbejdet skal sætte bønderne i stand til at analysere deres egen situation. De kan forbedre fødevareproduktionen på en bæredygtig måde ved at få kendskab til deres handlemuligheder i lokalområdet.

 

CARE Danmark samarbejder med CARE Uganda om at opbygge fødevaresikkerheden i Rubaya.

 

Støt projektet

Støt et projekt, som arbejder på tværs af køn, hierarkier, institutioner og organisationer. Støt fødevaresikkerheden i Rubaya i Uganda.
 


 
 


 

TopAf CARE, 10-09-2003:

Fødevaresikkerhed i Niger

Niger, verdens fattigste land, har de seneste år været ramt af tørke og etniske konflikter. Problemerne udspringer af øget pres på naturens ressourcer og etniske modsætninger. CARE arbejder i Niger for at styrke befolkningens evne til at klare tørkeperioder og opnå højere fødevaresikkerhed.  


Derfor hjælper vi...

Hvert år rammes Dakoro-området i Niger af tørke. Godt nok har befolkningen en ufattelig evne til at overleve. Men denne overlevelsesevne er blevet udfordret af befolkningsvækst og konflikter de sidste 10 år. I denne periode er u-landsbistanden blevet skåret kraftigt ned. Og ofte kommer hjælpen for sent.


CAREs mål er at mindske familiernes sårbarhed ved at styrke deres evne til at klare tørkeperioderne. Familierne lærer at opbygge forråd, fx lader med hø til deres husdyr. Det er der ikke tradition for blandt nomader. Der skal desuden opkøbes og lagres fødevarer lige efter høsten, hvor prisen er lav. For at opnå varige resultater, skal der arbejdes effektivt med konfliktløsning.


Sådan arbejder vi...

CARE Danmark samarbejder med CARE Niger og andre lokale partnere om projektet. Sammen identificerer, formulerer og gennemfører vi strategier til at:

 

  • øge landbrugsproduktionen og
  • gøre den mindre sårbar overfor klimatiske, økonomiske og politiske udsving.
  • sikre familiernes adgang til fødevarer ved spredning på forskellige aktiviteter.
  • hjælpe de mest sårbare familier til at få et mere sikkert levegrundlag.
  • begrænse de negative effekter af interessekonflikter omkring fødevaresikkerhed.

 

Projektets målgruppe er 1000 familier bosat i 15 lokalsamfund i Dakoro.

 

Familierne er blandt de fattigste og mest udsatte i området. En stor del af projektdeltagerne er kvinder. Kun ved at inddrage målgruppen aktivt i hele projektforløbet kan der opnås langsigtede resultater. Den lokale viden inddrages så meget som muligt. Engagementet sikrer, at målgruppen fortsætter aktiviteterne efter projektets formelle ophør.


Støt projektet

Din støtte er uvurderlig for familierne i Dakoro. CARE vil sammen med lokalbefolkningen bruge den i arbejdet for at øge fødevaresikkerheden i området.


 

TopAf CARE, 03-03-2003:

Landbrugsfamilier i Nordthailand

Før samarbejdet med CARE startede, var der kun et enkelt frugttræ i landsbyen. Nu er der frugttræer nær husene, og vi kan spise frugt året rundt. Det siger formanden for landsbyen Ban Pa Kluay. Han fremhæver også risbanken - et forrådskamer på pæle - som betyder, at familierne kun sjældent må købe ris på markedet. 


Derfor hjælper vi...

Nordthailand er rigt på skovområder og floder. Skovene beskytter jorden, og floderne forsyner store landbrugsområder med vand. Men en stigende befolkningstilvækst har ført til, at skovene fældes for at skabe dyrkbare områder. Og når træerne forsvinder, eroderer jorden. Der opstår en ond cirkel, som forstærkes af brugen af store mængder kunstgødning og sprøjtegifte.
 

CARE arbejder i området for at styrke lokalbefolkningens bevidsthed og formåen. Langsomt forbedres den lokale forvaltning af områdets naturressourcer til gavn for både mennesker og miljø.


Sådan arbejder vi...

I samarbejde med lokale organisationer genopbygger vi skov- og vandressourcerne. Gennem uddannelse og teknisk rådgivning opbygges befolkningens evne til at forvalte naturen. Samtidig udvikles en miljømæssig og økonomisk bæredygtig landbrugsproduktion.
 
 
Projektets målgruppe er 40.000 mennesker fra seks forskellige etniske grupper. Nye lokale komitéer og nabonetværk fastsætter regler for fælles skovdrift og udnyttelse og fordeling af naturressourcerne. Og alle er samarbejdsvillige og indstillede på at passe bedre på naturen.

 

Støt projektet...

Ved at støtte dette projekt kan du være med til at beskytte miljøet og forbedre levemulighederne for landbrugsfamilier i Nordthailand.
 

Top